/etc/mysql/my.cnf

character-set-server = utf8

/etc/init.d/mysql restart